Vacamorta sin vertedero.

Vacamorta sense abocador.

 La Plataforma Anti Abocador de Cruïlles (PAAC) som una associació cívica, legalitzada des de l’Octubre del 2000, que lluitem amb tots els mitjans tant legals com de sensibilització i mobilització social per impedir la imposició d’un abocador de residus industrials  i de residus d’origen domèstic que contaminen les terreres de Vacamorta.

 Fa 14 anys que estem esperant que tanquin, buidin i restaurin les terreres, tal com diuen les 5 sentències que nosaltres la PAAC, hem guanyat: 18-7-2003 J.Contenciós.Administratiu. Girona nº1/ 30-12-2003 T.S.J.C./ 24-11-2006 T.S.J.C./ 23-09-2011 T.S.J.C./ 14-02-14 T.Suprem).

 Durant aquest temps tots els consellers corresponents tant de CIU com del tripartit (ICV), han beneït durant gairebé 14 anys l’abocador obviant les lleis vigents, la salut de les persones i del medi ambient.

 Fa pocs dies per la ràdio i la premsa sorgiren unes declaracions al Parlament del conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila que digué: … “Volem demanar al T.S.J.C. que esvaeixi alguns «dubtes» entorn de l’execució de la sentència, perquè podria ser pitjor el remei que la malaltia” i que “el Departament veu amb preocupació traslladar 2,2 milions de tones de residus. I en el Diari de Girona el 23/714, podiem llegir: “No els acaba de satisfer des del punt de vista de les garanties sanitàries i ambientals” .

 El Conseller que gaudim demostra dubtes i preocupació per aconseguir -amb l’ajuda del jutge -alertant-lo dels suposats perills- de treure els residus. Quan la verdadera preocupació hauria de ser com treure els residus, causant les mínimes molèsties, per aconseguir el descans ben merescut d’aquest territori, i de la gent que l’habita.

Però tant la PAAC com L’Ajuntament de Cruïlles estan interessats en que es complexi, d’una vegada per totes, la sentència completa del Tribunal Suprem queobliga a tancar –sense més demora- buidar i restaurar la zona afectada. I enlloc d’alarmar a la població i als tribunals,  proposa al Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA-EdC) que doni les pautes per fer un estudi per diagnosticar l’estat de l’abocador i donar les solucions més respectuoses amb el medi i la salut de els persones, que va més enllà del que el Conseller manifesta: dubtes, preocupació, ….. Aquest estudi ha de donar les solucions més factibles per a fer  POSSIBLE descontaminar i restaurar la zona.

 Hi ha d’altres abocadors al nostre país que s’estan estudiant les propostes de descontaminació, tractament i/o buidatge un cop inertitzats els residus, doncs a l’abocador de Vacamorta també es pot preveure de fer-ho estudiant totes les possibilitats.

 Només fa falta voluntat política per executar la sentència. El Conseller també manifesta dubtes per el cost econòmic que això suposaria, però la PAAC es pregunta on estan els diners d’haver abocat més de 2 milions de tones: qui els té?. Quant s’ha pagat per cada tona de residus abocada?. A més hi ha una altra qüestió que el Conseller no menciona i és el fet que la empresa responsable: Recuperació de Pedreres, en el seu moment, va realitzar, com la normativa disposa, d’un dipòsit a la Junta de Residus de Catalunya (actualment l’Agència de Residus de Catalunya (ARC)) més de 5 milions d’euros, diners que s’haurien de fer servir per complir la sentència, o sinó, quins són els responsables d’aquesta desgràcia: l’empresa o el Govern de la Generalitat mitjançant els diferents Consellers de Medi Ambient?

 Si la justícia permetés no buidar l’abocador fent cas dels comentaris del Conseller, la Generalitat tindria la fórmula magistral d’abocador Il·legal PERFECTE; forats que es poden omplir sense límit (2,2 milions de tones en el nostre cas), durant almenys 14 anys (que és la durada dels 5 processos judicials guanyats), i finalment un cop obligats per llei a tancar, no assumir cap responsabilitat ni amb el territori ni amb la gent que l’habita, deixant l’abocador ben ple tal com està.

 Nosaltres la PAAC volem tot el contrari, i seguirem la lluita fins que tanquin, descontaminin/buidin i restaurin les terreres de Vacamorta, perquè cada vegada que s’actuï amb aquest abús de poder absolut contra les persones i el medi ambient, i contra les sentències dels Tribunals, augmenta la ja consolidada desconfiança de la població amb els seus governants.

La zona zero, la zona afectada, que la Generalitat de Catalunya ha creat, no es pot abandonar, s’ha de curar, per poder tornar-ne a gaudir.


Plataforma Anti Abocador de Cruïlles (PAAC)

Amb el suport de :

Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius- Ecologistes de Catalunya (CEPA-EdC)


C
ruïlles, 2 d’agost de 2014

TRADUCIDO

Vacamorta sin vertedero.

La Plataforma Anti Vertedero de Cruïlles (PAAC) somos una asociación cívica, legalizada desde Octubre de 2000, que luchamos con todos los medios tanto legales como de sensibilización ymovilización social para impedir la imposición de un vertedero de residuos industriales y de residuosde origen doméstico que contaminan las terreras de Vacamorta.

Hace 14 años que estamos esperando que cierren, vacíen y restauren las terreras, tal como dicenlas 5 sentencias que nosotros la PAAC, hemos ganado: 18-7-2003 J.Contenciós.Administratiu.Girona n º 1 / 30-12-2003 TSJC / 24-11-2006 TSJC / 23-09-2011 TSJC / 14-02-14 T.Suprem).

Durante este tiempo todos los consejeros correspondientes tanto de CIU como del tripartito (ICV),han bendecido durante casi 14 años el vertedero obviando las leyes vigentes, la salud de laspersonas y del medio ambiente.

Hace pocos días para la radio y la prensa surgieron unas declaraciones en el Parlamento del consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila que dijo: … “Queremos pedir al TSJC que desvanezca algunos «dudas» en torno a la ejecución de la sentencia, porque podría ser peor el remedio que la enfermedad “y que” el Departamento ve con preocupación trasladar 2,2 millones de toneladas de residuos. Y en el Diario de Girona el 23/714, podíamos leer: “No les acaba de satisfacer desde el punto de vista de las garantías sanitarias y ambientales”.

El Consejero que disfrutamos demuestra dudas y preocupación para conseguirlo con la ayuda deljuez-alertándole de los supuestos peligros-de quitar los residuos. Cuando la verdadera preocupacióndebería ser como sacar los residuos, causando las mínimas molestias, para conseguir el merecido descanso de este territorio, y de la gente que la habita.

Pero tanto la PAAC como El Ayuntamiento de Cruïlles están interesados ​​en que se cumpla, de una vez por todas, la sentencia completa del Tribunal Supremo que obliga a cerrarse sin más demora-vaciar y restaurar la zona afectada. Y en lugar de alarmar a la población ya los tribunales, proponeel Centro de Ecología y Proyectos Alternativos (CEPA-EdC) que dé las pautas para hacer un estudio para diagnosticar el estado del vertedero y dar las soluciones más respetuosas con el medio y la salud de los personas, que va más allá de lo que el Consejero manifiesta: dudas,preocupación, ….. Este estudio ha de dar las soluciones más factibles para hacer POSIBLEdescontaminar y restaurar la zona.

Hay otros vertederos en nuestro país que están estudiando las propuestas de descontaminación,tratamiento y / o vaciado una vez inertizados los residuos, pues en el vertedero de Vacamortatambién se puede prever de hacerlo estudiando todas las posibilidades.

Sólo hace falta voluntad política para ejecutar la sentencia. El Consejero también manifiesta dudas por el coste económico que ello supondría, pero la PAAC se pregunta dónde está el dinero de haber vertido más de 2 millones de toneladas: quien los tiene?. Cuánto se ha pagado por cada toneladade residuos vertida?. Además hay otra cuestión que el Consejero no menciona y es el hecho de quela empresa responsable: Recuperación de Canteras, en su momento, realizó, como la normativadispone, de un depósito a la Junta de Residuos de Cataluña (actualmente la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC)) más de 5 millones de euros, dinero que deberían usarse para cumplir la sentencia, o sino, quienes son los responsables de esta desgracia: la empresa o el Governmediante los diferentes Consejeros de Medio Ambiente?

Si la justicia permitiera no vaciar el vertedero haciendo caso de los comentarios del Consejero, laGeneralitat tendría la fórmula magistral de vertedero Ilegal PERFECTO; agujeros que se pueden llenar sin límite (2,2 millones de toneladas en nuestro caso), durante al menos 14 años (que es la duración de los 5 procesos judiciales ganados), y finalmente una vez obligados por ley a cerrar, noasumir ninguna responsabilidad ni con el territorio ni con la gente que la habita, dejando el vertederolleno tal y como está.

Nosotros la PAAC queremos todo lo contrario, y seguiremos la lucha hasta que cierren,descontaminen / vacíen y restauren las terreras de Vacamorta, porque cada vez que se actúe coneste abuso de poder absoluto contra las personas y el medio ambiente, y contra las sentencias de los tribunales, aumenta la ya consolidada desconfianza de la población con sus gobernantes.

La zona cero, la zona afectada, que la Generalitat ha creado, no se puede abandonar, hay que curar, para poder volver a disfrutar.

Plataforma Anti Vertedero de Cruïlles (PAAC)


CEPA-Ecologistes de Catalunya
Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius

Anuncios
Esta entrada fue publicada en NOTICIAS.. Guarda el enlace permanente.

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s